Inrapportering av statistik 2024

Vad ska rapporteras in?

Statistikuppgifterna ska omfatta alla anställda, även visstidsanställda, tjänstlediga och VD, och avse all arbetad tid och alla ersättningar under september månad.

Månadslön och veckoarbetstid ska avse förhållandena per den 1 oktober. Alla personer som under statistikåret uppnår 17—68 års ålder ska rapporteras in. Notera att övertidsersättning/-tillägg är obligatorisk.

Alla anställdas befattningar anges med kod enligt befattningsvärderingssystemet BESTA vid rapporteringen. Utbildningsexamen kodas även i år enligt det gamla SUN-systemet enligt dokumentet "Utbildningskoder (SUN)" under "Anvisningar för inrapportering".

Hur sker rapporteringen?

Uppgifterna ska lämnas via vår hemsida för inrapportering https://indata.bao.se. Vi ber Er noga följa våra anvisningar vid framställningen för att undvika fel vid inrapporteringen. Observera att datafiler inte ska skickas via e-post eller vanlig post till BAO.

Trafiken mellan användarens webbläsare och vår hemsida är krypterad. Allt data lagras lokalt hos BAO i säkra lokaler. Endast ett fåtal personer som är direkt inblandade i hanteringen har tillgång till detta data.

Statistik till SCB

Genom inrapporteringen fullgör BAO:s delägare även skyldigheten att inrapportera strukturlönestatistiken till SCB.

Sista rapporteringsdag

Statistikuppgifterna ska vara oss tillhanda senast den 3 november.